사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Xử lý đơn thư

능력을 처리 검사소
분야
순서

​Bước 1:  Phân loại và xử lý sơ bộ.

- Đơn khiếu nại: Nếu đơn KN không đủ điều kiện để xử lý :Những đơn Kn về một vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc KN về vụ việc đã có quyết định giải quyết lần 2 và đã được hướng dẫn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau người KN tiếp tục gửi đơn thì căn cứ vào Luật KNTC đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005 và nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì xử lý như sau: Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có Quyết định giải quyết lần 2 thì cơ quan tiếp nhận không có trách nhiệm thụ lý mà thông báo, trả lời, chỉ dẫn cho người khiếu nại bằng văn bản. Việc chỉ dẫn chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.

- Đơn tố cáo không đủ điều kiện để xử lý thì căn cứ  Điều 38 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ:“không xem xét, giải quyết.

- Những đơn khiếu nại, tố cáo phản ảnh những vụ việc nghiêm trọng cần phải có ngay nững biện pháp cấp bách nhằm ngăn ngừa những hậu quả xấu xảy ra thì cán bộ xử lý đơn thư phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan để có những biện pháp kịp thời. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật phải được dựa trên các quy định của Luật KNTC đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005 và nghị định 136/2006/NĐ-Cp ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

Bước 2: Nghiên cứu đơn. 

Sau khi đã qua xử lý bước 1, nhứng đơn không đủ điều kiện xử lý đã được phân loại riêng, các đơn thư còn lại sẽ được nghiên cứu xử lý. Bước nghiên cứu được thực hiện theo trình tự: Đọc và tóm tắt nội dung đơn; ghi chép nội dung vụ việc vào sổ xử lý đơn.. Quá trình nghiên cứu đơn phải xác định đúng nội dung khiếu nại, tố cáo và yêu cầu của người khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp một đơn đề cập nhiều nội dung, nêu ra nhiều yêu cầu thì với từng nội dung, từng yêu cầu đó đã được cơ quan nào giải quyết và giải quyết như thế nào?

Bước 3: Xử lý đơn.

1. Đối với đơn khiếu nại:

- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết:  Sau khi nghiên cứu, nếu thấy khiếu nại thuộc thẩm quyền và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cán bộ xử lý đơn thư báo cáo với thủ trưởng cơ quan để báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng thụ lý.

+ Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND tỉnh và đủ điều kiện để thụ lý giải quyết nhưng lại do nhiều người cùng ký tên vào đơn, thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng, trình bày rõ nội dung và yêu cầu cụ thể của mình để thực hiện việc khiếu nại theo quy định tại Điều 5 nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì sẽ thông báo và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

 2. Đối với đơn tố cáo:

+ Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì cán bộ xử lý đơn phải báo cáo thủ trưởng cơ quan  báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, thì cán bộ xử lý đơn thư phải chuyển đơn tố cáo và các chứng cứ tài liệu có liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

+ Đối với tố cáo hành vi phạm tội: Nếu nội dung tố cáo liên quan đến hành vi có dấu hiệu phạm tội thì cán bỗ ử lý đơn thư phái báo cáo với thủ trưởng cơ quan mình để chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để xử lý.

3. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo: Trong trường hợp này cán bộ xử lý đơn  phải tách riêng nội dung khiếu nại và nội dung tố cáo rồi mới tiến hành xử lý. Nội dung khiếu nại sẽ được xử lý như trình tự xử lý đơn khiếu nại; nội dung tố cáo được xử lý như đối với đơn tố cáo.

통보

카테고리