사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Giải quyết khiếu nại lần hai

능력을 처리 검사소
분야
순서

​Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại:

Cá nhân, tổ chức gửi đơn khiếu nại lần 2 và các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại tại bộ phận tiếp công dân qua Văn thư  VP UBND tỉnh hoặc qua đường Bưu điện. 

Bước 2: Thụ lý đơn:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ quan tiến hành thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.

Cơ quan được UBND tỉnh giao thụ lý giải quyết khiếu nại nghiên cứu, làm việc với người khiếu nại để chốt nội dung khiếu nại, đối chiếu các điều kiện được thụ lý giải quyết vụ việc.

Bước 3:  Ban hành quyết định thụ lý giải quyết đơn khiếu nại hoặc quyết định thành lập đoàn thanh tra để thẩm tra, xác minh.

Xây dựng kế hoạch thẩm tra, xác minh. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thụ lý, người được giao xác minh có trách nhiệm công bố quyết định, kế hoạch với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Bước 4: Tổ chức thẩm tra, xác minh vụ việc:

Tiến hành thẩm tra, xác minh những nội dung khiếu nại; làm việc với người khiếu nại, người ra quyết định hành chính bị khiếu nại, làm việc với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Thực hiện các biện pháp xác minh.

Trong trường hợp người khiếu nại tự rút đơn thì hướng dẫn họ làm đơn gửi đến người có thẩm quyền giải quyết vụ việc và phải được lập thành biên bản, trong biên bản phải ghi rõ lý do rút đơn, yêu cầu người khiếu nại ký xác nhận đồng thời báo cáo người có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Trường hợp người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết vụ việc khiếu nại đã mời người khiếu nại đến làm việc lần thứ 3 mà họ không đến mà không có lý do chính đáng thì lập biên bản có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý người khiếu nại để ghi nhận sự việc trên và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết.


Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2, người giải quyết khiếu nại có thể gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

- Báo cáo kết  quản thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị khiếu nại gửi UBND tỉnh ra quyết định giải quyết.

통보

카테고리