사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Giải quyết khiếu nại lần đầu

능력을 처리 검사소
분야
순서

​Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại:

Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại. cán bộ tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc. 

- Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì cán bộ tiếp dân đề nghị lãnh đạo có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh có Văn bản giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, kết luận vụ việc khiếu nại, thì Lãnh đạo Thanh tra tỉnh ra quyết định kiểm tra xác minh đơn khiếu nai, tố cáo.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng thẩm quyền thì người tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Thụ lý đơn:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ quan tiến hành thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.

Bước 3:  Tổ chức gặp gỡ, đối thọai với người khiếu nại, thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Người được giao giải quyết trực tiếp gặp gỡ đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

Khi gặp gỡ đối thoại, người được giao giải quyết khiếu nại nêu rõ nội dung đối thoại; người tham gia đối thoại phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình;

Việc gặp gỡ đối thoại được lập thành biên bản, ghi rõ ý kiến của những người tham gia.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được giao giải quyết tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu  nại.

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại:

Sau khi xem xét báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh khiếu nại, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị bằng văn bản và gửi UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và cơ quan quản lý cấp trên.

통보

카테고리