사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định

능력을 처리 투자 계획
분야
순서

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư .
2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ ngành có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ
3. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của TTCP.​

통보

카테고리