사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

능력을 처리 투자 계획
분야
순서

1- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
3- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
4- Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.
5- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.​

통보

카테고리