사이트 라인


The specified view is invalid.

검색

키워드

절차적 장르

기관을 구현

행정 절차 (174 절차)

STT프로 시저의 이름관할 구역를 해결하려면분야
1Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định투자 계획 
2Thẩm tra Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư투자 계획 
3Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư투자 계획 
4Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp투자 계획 
5 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần.투자 계획 
6Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp투자 계획 
7Đăng ký hoạt Chi nhánh đối với công ty nhà nước.투자 계획 
8Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.투자 계획 
9Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với doanh nghiệp tư nhân.투자 계획 
10Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp투자 계획 
11Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước.투자 계획 
12Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước투자 계획 
13Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.투자 계획 
14Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên투자 계획 
15Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp투자 계획 
16Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty nhà nước.투자 계획 
17Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.투자 계획 
18Cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân투자 계획 
19Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).투자 계획 
20Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước.투자 계획 
123456789

통보

The specified view is invalid.

카테고리