Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng
 
- Văn phòng Tỉnh ủy là một trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực và điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ tỉnh; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

- Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy.
 
2. Nhiệm vụ
 
2.1 Nghiên cứu, đề xuất
 
- Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc.

- Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, các quy định về quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ tỉnh.

- Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp ủy.
 
2.2 Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát
 
- Công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng cơ yếu, mã dịch của Tỉnh ủy. Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo mật của Đảng, Nhà nước ở các văn phòng cấp ủy cấp dưới.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, tài sản của Đảng cho các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, văn phòng cấp ủy cấp dưới. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ tài chính, kế toán cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách của đảng bộ.
 
2.3 Thẩm định, thẩm tra
 
- Đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án.

- Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao).

2.4 Phối hợp
 
- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, cụ thể hóa một số chủ trương của Tỉnh ủy về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với cơ quan Nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, chương trình hành động, biên tập văn bản do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

- Tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế văn phòng cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương và của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội, nội chính; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ, thẩm tra quyết toán của các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cấp ủy huyện và các đơn vị sự nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp (ngoài các vụ việc, vụ án tham nhũng) ở địa phương theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho các cơ quan đảng theo đúng quy định của pháp luật.

2.5 Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh  ủy giao
 
- Là đầu mối giúp Thường trực Tỉnh uỷ xử lý công việc hằng ngày; tham mưu sắp xếp chương trình công tác của đồng chí bí thư, các phó bí thư và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc và chương trình công tác; phối hợp, điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy; kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn thư được Thường trực Tỉnh ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và hoạt động của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy. Giúp Tỉnh ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử Đảng bộ tỉnh, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Tỉnh ủy; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và đảng bộ trực thuộc. Bảo đảm điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy; đồng thời bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ theo phân công, phân cấp.

- Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp ủy cấp dưới và các cơ quan đảng thuộc Tỉnh ủy.

- Tham gia tổ chức, phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh; hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy triệu tập; các cuộc làm việc của Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
Văn phòng Tỉnh ủy gồm có: Ban Lãnh đạo Văn phòng và 06 phòng, 01 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

1. Ban Lãnh đạo Văn phòng 
 
TUV - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

- Họ và tên: Phạm Xuân Hà
 
- Số điện thoại: 0613.810.261 hoặc 0908.668.395
 
- Email: hapx@dongnai.gov.vn
 
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Trương Văn Lâm
 
- Số điện thoại: 0918.630.779
 
- Email: lamtv.tu@dongnai.gov.vn
 
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
 
- Số điện thoại: 0913.932.760
 
- Email: vanntt.tu@dongnai.gov.vn
 
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Đỗ Ngọc Mai
 
- Số điện thoại: 0918.304.918
 
 
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Trần Trung Nhân
 
- Số điện thoại: 0918.154.533

2. Phòng Tổng hợp 
 
Q.Trưởng phòng Tổng hợp
 
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Trang
 
- Số điện thoại: 0915 993 142
 
- Email: trangnth.tu@dongnai.gov.vn
 
Phó phòng Tổng hợp
 
- Họ và tên: Hoàng Đình Sở

- Số điện thoại: 01699 909 027

- Email: sohd@dongnai.gov.vn
 
Phó phòng Tổng hợp
 
- Họ và tên: Hồ Trương Thanh Sơn

- Số điện thoại: 3 824 218

- Email: sonhtt@dongnai.gov.vn
 
Phó phòng Tổng hợp
 
- Họ và tên: Vũ Văn Bằng

- Số điện thoại: 0918 545 619

- Email: bangvv.tu@dongnai.gov.vn
 
Phó phòng Tổng hợp
 
- Họ và tên: Huỳnh Việt Cường

- Số điện thoại: 01638223823

- Email: cuonghv@dongnai.gov.vn

Phó phòng Tổng hợp
 
- Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường

- Số điện thoại: 0983091580

- Email: cuongnx.tu@dongnai.gov.vn 

3. Phòng Hành chính - Tiếp dân 
 
Trưởng P.Hành chính - Tiếp dân

- Họ và tên: Phạm Thị Hòa

- Số điện thoại: 0918 927 816
 
Phó P.Hành chính - Tiếp dân

- Họ và tên: Cao Đặng Anh Thư

- Số điện thoại: 0917907227

- Email: thucda@dongnai.gov.vn
 
4. Phòng Tài chính đảng 
 
 Trưởng phòng Tài chính đảng

- Họ và tên: Phạm Thị Tuyến

- Số điện thoại: 0987 851 599
 
Phó phòng Tài chính đảng

- Họ và tên: Lê Thành Thái

- Số điện thoại: 0908916990
 
5. Phòng Lưu trữ

Trưởng phòng Lưu trữ

- Họ và tên: Nguyễn Khánh Hòa

- Số điện thoại: 0909 200 495

- Email: hoank.tu@dongnai.gov.vn
 
6. Phòng Cơ yếu - CNTT
 
Trưởng Phòng Cơ yếu-CNTT

- Họ và tên: Phạm Tiến Dũng

- Số điện thoại: 0918 048 583

- Email: dungpt@dongnai.gov.vn
 
Phó phòng Cơ yếu - CNTT

- Họ và tên: Cù Đức Hải

- Số điện thoại: 0908 691 983

- Email: haicd@dongnai.gov.vn
 
Phó phòng Cơ yếu - CNTT

- Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Trinh

- Số điện thoại: 0919 120 599

7. Phòng Quản trị
 
Trưởng phòng Quản trị

- Họ và tên: Nguyễn Thành Tài

- Số điện thoại: 0913 132 458

- Email: taint.tu@dongnai.gov.vn
 
Phó phòng Quản trị

- Họ và tên: Võ Hoàng Dũng

- Số điện thoại: 0913 850 004

- Email: dungvh@dongnai.gov.vn

Phó phòng Quản trị

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lộc

- Số điện thoại: 0919 609 189

- Email: locnt.tu@dongnai.gov.vn
 
8. Nhà khách 71 (đơn vị sự nghiệp)
 
Giám đốc Nhà khách 71

- Họ và tên: Lữ Xuân Tiệp

- Số điện thoại: 0909 528 579

- Email: tieplx@dongnai.gov.vn
 
Phó Giám đốc Nhà khách 71

- Họ và tên: Nguyễn Kim Tuyến

- Số điện thoại: 0918 806 850

- Email: tuyennk@dongnai.gov.vn