Liên kết website


Trang chủXây dựng nông thôn - VB chỉ đạo hướng dẫn

Văn bản số 425/SNN-NN ngày 20/02/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"

Đăng ngày: 21/03/2013
​Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"