Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Ủy ban nhân dân

UBND tỉnh

- Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
- Số điện thoại: 0613.822.501
 
- Số Fax: 0613.823.854
 
1. Phó Bí thư tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
 
Họ và tên: Đinh Quốc Thái
 
Số điện thoại: 0613.843.542 hoặc 0903.801.087
 
Email: thaidq@dongnai.gov.vn
 
Chịu trách nhiệm quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các bộ ngành Trung ương, các cơ quan của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, an ninh – quốc phòng.

- Công tác tổ chức cán bộ thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh.

- Công tác quốc phòng, an ninh và thi hành án.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án lớn của tỉnh; quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông tỉnh; Trưởng BCĐ thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng dự án Trung tâm hành chính mới và làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực liên quan.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, và các cơ quan thuộc khối công việc có liên quan.

- Phụ trách địa bàn thành phố Biên Hòa.

- Chủ tọa các phiên họp của UBND tỉnh.
 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Họ và tên: Trần Văn Vĩnh
 
Số điện thoại: 0613.822.512 hoặc 0903.900.655
 
Email: vinhtv@dongnai.gov.vn
 
Phụ trách các ngành và lĩnh vực sau:

- Quản lý xây dựng, đô thị và nhà ở (kể cả nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở người có thu nhập thấp

- Giao thông – vận tải

- Thông tin – Truyền thông

- Khoa học – Công nghệ

- Phòng cháy chữa cháy

- Cải cách hành chính

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực liên quan.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Sở Giao thông – Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng.

- Phụ trách địa bàn huyện Long Thành.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp UBND tỉnh theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Họ và tên: Võ Văn Chánh
 
Số điện thoại: 0913. 851. 410
 
Phụ trách các ngành và lĩnh vực sau:

- Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ.

- Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi; phát triển nông thôn; công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh; thành viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sống Đồng Nai và làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực liên quan.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai và các cơ quan thuộc khối công việc có liên quan.

- Phụ trách địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp UBND  tỉnh theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
 
4.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Họ và tên: Nguyễn Quốc Hùng
 
Số điện thoại: 0918.261.510

5.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  
 
Họ và tên: Nguyễn Hòa Hiệp
 
Số điện thoại: 0918.744.199
  
6. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 

Họ và tên: Nguyễn Lục Hòa

Số điện thoại: 0613.822.515 hoặc 0918.545.616

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Ban Tiếp Công dân
 
Họ và tên: Đặng Văn Huệ
 
Số điện thoại: 0985.959.496
 

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Số điện thoại: 0909.290.929

Email: ducnm@dongnai.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Họ và tên: Lê Sỹ Lâm

Số điện thoại: 0913.690.197

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Họ và tên: Nguyễn Hữu Lý

Số điện thoại: 0913.850.457

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Số điện thoại: 0913.941.856