Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các hội, đoàn thể

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

1. Chủ tịch

- Họ và tên: Huỳnh Văn Tới

- Số điện thoại: 0985.620.614

2. Phó Chủ tịch Thường trực

- Họ và tên: Nguyễn Công Ngôn
- Số điện thoại: 0613.840.950 hoặc 0913.108487
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Lê Đình Thảo

- Số điện thoại: 0613.842.173 hoặc 0968.661191

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

4. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

- Số điện thoại: 0613.840.949 hoặc 0918.173623

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

5. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Bùi Thị Liễu

- Số điện thoại: 0613.840.951 hoặc 0919.692601

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

6. Ủy viên Thường trực, Phó ban Tổ chức Tuyên giáo

- Họ và tên: Đặng Thị Xuân Thắm

- Số điện thoại: 0613.942.583 hoặc 0978.550554

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

7. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào

- Họ và tên: Lê Thị Hòa Thuận

- Số điện thoại: 0613.840.951 hoặc 0908.960809

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

8. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật

- Họ và tên: Trần Minh Giám

- Số điện thoại: 0613.942.584 hoặc 0918.620.124

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

9. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tôn giáo Dân tôc

- Họ và tên: Vũ Đình Trung

- Số điện thoại: 0613.943.845 hoặc 0918.045447

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

10. Ủy viên Thường trực, Phó Chánh văn phòng

- Họ và tên: Nguyễn Tất Độ

- Số điện thoại: 0613.942.585 hoặc 0946.335379

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn