Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy

1. Chủ nhiệm UBKTTU

- Họ và tên: Huỳnh Văn Hồng

2. Phó Chủ nhiệm UBKTTU 
 
- Họ và tên: Đào Văn Phước
 
- Số điện thoại: 0913.756.219
 
3. Phó Chủ nhiệm UBKTTU

- Họ và tên: Trần Thị Minh

4. Phó Chủ nhiệm UBKTTU

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa