Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Trường Chính Trị tỉnh

1. Hiệu trưởng

- Họ và tên: Lê Hồng Sơn

- Số điện thoại: 0613. 838. 001 hoặc 0918.142.615

2. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Lê Ngọc Vĩnh

- Số điện thoại: 0618.860.109 hoặc 0919.516.574

- Email: vinhct@gmail.com

3. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Văn Long