Liên kết website


Trang chủ TK-Tài khoản quốc gia


​Dự ước nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2016 đạt 27.334,1 tỷ đồng, tăng 14,68% so với cùng kỳ. Trong đó: Vốn nhà nước đạt 4.661,1 tỷ đồng, tăng 0,69%, chiếm 17,05%; vốn ngoài nhà nước đạt 11.111,86 tỷ đồng, tăng 29,28%, chiếm 40,65%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 11.561,1 tỷ đồng, chiếm 42,3% và tăng 8,95% so cùng kỳ.
 
​Thu hút đầu tư nước ngoài: Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn 6 tháng đầu năm ước đạt 1.050 triệu USD, vượt 5% kế hoạch năm, tăng 2,8% so cùng kỳ; trong đó cấp mới 57 dự án với tổng vốn đăng ký 408,63 triệu USD (giảm 51%) và 45 dự án tăng vốn 641,37 triệu USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước: Ước 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 7.645,7 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm, tăng 42% so cùng kỳ. Bao gồm 23 dự án cấp mới với vốn đăng ký khoảng 7.315,3 tỷ đồng, tăng 44% và 03 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung 330,4 tỷ đồng, tăng 3%.
 
​Dự ước 6 tháng đầu năm 2016 tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010 phương pháp tính mới) đạt 84.188,3 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ (mục tiêu cả năm tăng 8-9%); Trong mức tăng 7,85% tổng sản phẩm trên địa bàn, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,87%, đóng góp 5,04 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,3%, đóng góp 2,17 điểm phần trăm; thuế sản phẩm tăng 3,12%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm.
 
​Thu ngân sách: Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 20.478 tỷ đồng, đạt 49% so dự toán, tăng 9% so cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa là 12.912 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu là 6.716 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách đạt 850 tỷ đồng, giảm 7% so cùng kỳ. Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 7.449,8 tỷ đồng, (không bao gồm chi học phí) đạt 46% so dự toán, tăng 11% so cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 1.988,2 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ; chi thường xuyên 4.891,6 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ; các khoản chi quản lý qua ngân sách đạt 570 tỷ đồng, tăng 75% so cùng kỳ.
 
​Dự ước vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do địa phương quản lý tháng 5 năm 2016 đạt 341,51 tỷ đồng, tăng 3,7% so tháng trước. Ước 5 tháng đạt 1.225,57 tỷ đồng, tăng 25,35% so cùng kỳ và bằng 28,64% so kế hoạch năm. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý: Ước tháng 5 đạt 205 tỷ đồng, tăng 4,02% so với tháng trước, 5 tháng đạt 734,16 tỷ đồng, tăng 26,98% so cùng kỳ và bằng 26,98% so với kế hoạch năm.
 
​Dự ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 năm 2016 đạt 3.645,2 tỷ đồng, tăng 5,77% so với tháng trước. Ước 5 tháng đạt 17.163,7 tỷ đồng, đạt 40,75% so dự toán và tăng 13,41% so cùng kỳ. Bao gồm: Thu cân đối ngân sách đạt 16.378,7 tỷ đồng, tăng 14,7%. Trong đó: Thu nội địa 11.078,7 tỷ đồng, tăng 20,53%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.300 tỷ đồng, tăng 4,15%. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách đạt 785 tỷ đồng giảm 8,06% so với cùng kỳ.
 
 
 
 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: