Liên kết website


Trang chủ TK-Giao thông vận tải


​Vận tải hàng hóa: Dự ước 6 tháng đạt 23,6 triệu tấn, tăng 5,45% so cùng kỳ, trong đó: Khối lượng vận tải hàng hóa đường bộ tăng 5,47%, đường sông tăng 4,9%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa 6 tháng đạt 1.546,7 triệu tấn.km, tăng 5,35% so cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu khối lượng luân chuyển hàng hóa đường bộ tăng 5,39% và luân chuyển đường sông tăng 4,82%. Ước doanh thu 6 tháng đạt 2.270,4 tỷ đồng, tăng 11,26% so cùng kỳ.
 
​Ngành dịch vụ lưu trú: Doanh thu tháng 5 đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 0,65% so tháng trước; Lũy kế 5 tháng đạt 110,8 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ. Ngành dịch vụ ăn uống: Doanh thu tháng 5 đạt 939 tỷ đồng, tăng 1,3% so tháng trước; Dự ước 5 tháng đạt  4.570 tỷ đồng, tăng 10,94% so cùng kỳ. Ngành du lịch lữ hành: Doanh thu tháng 5 đạt 6,58 tỷ đồng, tăng 0,86% so tháng trước; Lũy kế 5 tháng đạt 32,77 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ, với 51.257 lượt khách tăng 6,68%, chủ yếu là khách tour trong nước.
 
​Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 5 đạt 3.943,1 nghìn tấn, tăng 0,31% so tháng trước. Dự ước 5 tháng đạt 19,7 triệu tấn, tăng 5,51% so cùng kỳ, trong đó: Khối lượng vận tải hàng hóa đường bộ tăng 5,53%, đường sông tăng 4,87%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 5 đạt 259,3 triệu tấn, tăng 0,34% so tháng trước; Dự ước 5 tháng đạt 1.287,5 triệu tấn, tăng 5,39% so cùng kỳ. trong đó tăng chủ yếu khối lượng luân chuyển hàng hóa đường bộ tăng 5,44% và luân chuyển đường sông tăng 4,68%. Doanh thu tháng 5 đạt 381,2 tỷ đồng, tăng 1,12% so tháng trước. Ước 5 tháng đạt 1.889,3 tỷ đồng, tăng 11,36% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải hành khách tháng 5 đạt 182,4 tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước. Ước 5 tháng đạt 898,3 tỷ đồng, tăng 11,32% so cùng kỳ.
 
​Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 3 đạt 3,957 triệu tấn, tăng 0,15% so tháng trước; Dự ước quý I đạt 11,809 triệu tấn, tăng 5,65% so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu tăng khối lượng vận tải hàng hóa đường bộ tăng 5,69%, đường sông tăng 3,93%. Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 3 hành khách tháng 3 đạt 7,5 triệu lượt, giảm 0,93% so tháng trước; Dự ước quý I đạt 22,634 triệu lượt, tăng 6,18% so cùng kỳ, nguyên nhân tăng là do thời gian nghỉ tết từ 6 đến 9 ngày nên nhu cầu khách di lễ, tham quan và du lịch tăng cao so năm trước.
 
​Ước sản lượng vận tải hàng hóa tháng 02 đạt  3.972,6 ngàn tấn vận chuyển và 258.063,4 ngàn tấn. km luân chuyển, so tháng trước tăng 1,85 % về tấn vận chuyển 1,9% về tấn. km luân chuyển.
 
​Ước sản lượng vận tải hàng hóa tháng 01 đạt 3.896,5 nghìn tấn vận chuyển và 251.991,6 nghìn tấn - km luân chuyển, so tháng trước tăng 1% về vận chuyển và 1,1% về luân chuyển; so cùng kỳ tăng 5,07% vận chuyển và tăng 5,1% km. luân chuyển. Bao gồm: vận tải đường bộ đạt 3.805,3 nghìn tấn, tăng 5,1% và 233.700 nghìn tấn.km, tăng 5,2%; đường sông đạt 91,2 nghìn tấn, tăng 3,87% và 18.291,6 nghìn tấn.km, tăng 3,96%.
 
​Thông tin từ Cục Thống kê, ước tháng 11 sản lượng vận tải hàng hóa đạt 3,85 triệu tấn vận chuyển và 242,6 triệu tấn.km luân chuyển, so tháng trước tăng 0,45% về vận chuyển và 0,5% về luân chuyển. Ước 11 tháng đạt 41,3 triệu tấn, tăng 5,4% và 2.827,3 triệu tấn.km, tăng 5,3%.
 
​Ước tháng 10 sản lượng vận tải hàng hóa đạt 3,88 triệu tấn vận chuyển và 241,7 triệu tấn.km luân chuyển, so tháng trước tăng 0,4% về vận chuyển và 0,34% về luân chuyển. Ước 10 tháng đạt 37,5 triệu tấn, tăng 5,4% và 2.585 triệu tấn.km, tăng 5,5%. Trong đó: Vận tải đường bộ đạt 36,6 triệu tấn, so cùng kỳ tăng 5,48% và 2.410 triệu tấn.km, tăng 5,7%; Vận tải đường sông đạt 0,8 triệu tấn, so cùng kỳ tăng 2,8% và 175 triệu tấn.km, tăng 3%.        
 
​Ước tháng 9 sản lượng vận tải hàng hóa đạt 3,8 triệu tấn vận chuyển và 240,2 triệu tấn.km luân chuyển, so tháng trước tăng 0,46% về vận chuyển và 0,42% về luân chuyển. Ước 9 tháng đạt 33,6 triệu tấn, tăng 5,4% và 2.342,5 triệu tấn.km, tăng 5,5%.
 
​Ước tháng 08 sản lượng vận tải hàng hóa đạt 3,75 triệu tấn vận chuyển và 254,3 triệu tấn.km luân chuyển, so tháng trước tăng 0,47% về vận chuyển và 0,4% về luân chuyển. Ước 08 tháng đạt 29,7 triệu tấn, tăng 5,42% và 2.117,5 triệu tấn.km, tăng 5,6%. Trong đó: Vận tải đường bộ đạt 29 triệu tấn, so cùng kỳ tăng 5,4% và 1.982,4 triệu tấn.km, tăng 5,7%; Vận tải đường sông đạt 0,7 triệu tấn, so cùng kỳ tăng 3,5% và 135 triệu tấn.km, tăng 3%.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: