Liên kết website


Trang chủ Chương trình, kế hoạch phát triển KTXH


Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. ​
 
 
 
 
​Ngày 11 tháng 9 năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2595/2012/QĐ-UBND, ban hành kèm theo Quyết định này Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.​
 
Ngày 20/9/2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2696/2012/QĐ-UBND, ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020.
 
​Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 phê duyệt Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
 
Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 và Quyết định đính chính số 2311/QĐĐC-UBND ngày 15/9/2011 đính chính Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 phê duyệt Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015  
 
​Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
 
​Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: