Liên kết website


Doanh nghiệp Bảng giá đất trên địa bàn Đồng Nai

 
 
​Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013, Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ​ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012; Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012.
 
Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND, ​ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế các Quyết định sau: số 79/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai,....​​​​
 
Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND, ​ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.​​
 
Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND, ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: