Liên kết website


Doanh nghiệp Chính sách ưu đãi đầu tư


​Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
 
​Từ ngày 05 tháng 5 năm 2015, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 
 
 
Vừa qua, Quốc hội khóa 13 đã chính thức thông qua Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006, có quyền thực hiện đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan.​
 
Ngày 19 tháng 07 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).​
 
 
 
 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: