Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 20 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Ngày 4 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chí, trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​
 
Ngày 23/8/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7533/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.​
 
Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 8598/UBND-VX về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.​
 
Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 8601/UBND-VX về việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch.​
 
Ngày 14/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 8431/UBND-CNN về việc ngăn chặn việc chiếu tia laze vào tàu bay, ảnh hưởng đến an toàn bay. ​
 
Ngày 9 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020”​
 
​Ngày 07 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 08 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Trị An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu,  tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 29 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: