Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo về việc chấm dứt xem xét các nội dung đơn của bà Phan Thị Tuyết Mai có liên quan đến việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất vào năm 2003 để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thạnh Phú...

Đăng ngày: 19/05/2015
Tiêu đề thông báo:Thông báo về việc chấm dứt xem xét các nội dung đơn của bà Phan Thị Tuyết Mai có liên quan đến việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất vào năm 2003 để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thạnh Phú...
Nội dung thông báo:
Ngày 14 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3523/TB-UBND-TCD về việc chấm dứt xem xét các nội dung đơn của bà Phan Thị Tuyết Mai có liên quan đến việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất vào năm 2003 để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thạnh Phú và về cơ sở pháp lý để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thạnh Phú.
 

 

 

Ngày bắt đầu:19-05-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:UBND tỉnh