Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoài

Đăng ngày: 31/12/2015
Tiêu đề thông báo:Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoài
Nội dung thông báo:

​Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ra thông báo số 10842/TB-UBND-TCD về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoài.

File đính kèm: 10842

Ngày bắt đầu:31-12-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:UBND tỉnh