Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Đăng ngày: 01/07/2016
​Ngày 21 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 5209/KH-UBND về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

​Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra để phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; phát huy tốt vai trò, sức mạnh của xã hội trong phát hiện hành vi tham nhũng.

Theo đó, Kế hoạch nêu cụ thể nhiệm vụ và giải pháp đối với từng nhóm đối tượng như sau:

Đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng cũng như trong việc phát hiện và tố giác hành vi tham nhũng; chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành…

Đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành cần tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh trong năm 2016 nhất là lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có số lượng trưng cầu giám định tăng lên như: tài chính, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; rà soát, củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên ở những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

Đối với Thanh tra tỉnh cần nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; Công an tỉnh cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy trình điều tra nhằm đảm bảo tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đính kèm: Kế hoạch số 5209/KH-UBND

 

 
Hoài Tâm