Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các sở, ban, ngành

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

I. Chức năng, nhiệm vụ
 
- Sở VHTTDL là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo qui định của pháp luật.
 
- Sở VHTTDL chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTTDL.
 
- UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực văn hóa thông tin thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ VHTT; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.
 
 - Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
 
- Trình UBND tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở VHTTDL theo qui định của pháp luật;
 
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 
 
II. Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Số 2, Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai (Tầng 6 - Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh).
- Điện thoại: (061)3.822.038 – (061)3.946.042 - (061)3.947.188; Fax: (061)3.824.482
- Website: http://svhttdl.dongnai.gov.vn/Pages/default.aspx