Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các sở, ban, ngành

Sở Nội vụ

I. Chức năng, nhiệm vụ
 
- Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
 
- Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.
 
- Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
 
- Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể tại "bản Quy định về Tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 65/2008/QĐ-UBT ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai". 
 
II. Thông tin liên hệ
 
- Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Tầng 6 - Khu trụ sở khối Nhà nước)

- Điện thoại: (061)3.822.518; Fax: (061)3.829.847