Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các sở, ban, ngành

Sở Giao thông vận tải

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
- Trình và chịu trách nhiệm về nội dung để UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
 
- Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình giao thông vận tải quan trọng thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở GTVT phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển ngành, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở GTVT theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của Sở.
 
Về giao thông
 
- Tổ chức quản lý, bảo trì và bảo vệ hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh quản lý, của quốc gia được Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý và đảm bảo giao thông trên các tuyến do tỉnh quản lý;
 
- Thiết lập và thông báo, chỉ dẫn hệ thống giao thông do tỉnh trực tiếp quản lý. Thực hiện các quy định của Bộ GTVT về tải trọng và đặc tính kỹ thuật của phương tiện, được phép lưu hành trên hệ thống giao thông của tỉnh để đảm bảo an toàn giao thông và kết cấu các công trình giao thông;
 
- Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa trên các tuyến do tỉnh quản;
 
- Tổ chức thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền các luận chứng xin cấp phép xây lắp công trình vượt đường, giao cắt … có liên quan đến kết cấu và ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn giao thông của cầu, đường do tỉnh quản lý (trừ đường đô thị);
 
-Thẩm định và đề xuất trình UBND tỉnh phân loại cấp đường và phân cấp quản lý, định kỳ cấp phép sử dụng, khai thác hoặc đình chỉ khai thác sử dụng các công trình, các tuyến giao thông do tỉnh trực tiếp quản lý (trừ đường đô thị);
 
- Cấp phép các trường hợp đào phạm lề đường, mặt đường, tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép các trường hợp đào băng ngang đường thuộc tỉnh quản lý (trừ đường đô thị);
 
- Kiểm tra và có ý kiến đồng ý bằng văn bản đối với cơ quan, đơn vị có nhu cầu xây dựng công trình thiết yếu thuộc dự án nhóm B,C liên quan đến phạm vi đất dành cho đường bộ thuộc đường địa phương (ngoài đô thị và các công trình xây dựng mới, sửa chữa nhưng chưa đến mức lập dự án liên quan đến các đường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh);
 
- Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của địa phương (trừ đường đô thị).
 
Về vận tải
 
- Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng vận tải của địa phương để đáp ứng nhu cầu vận tải trong tỉnh. Quản lý tuyến vận tải khách đường bộ trong tỉnh và Đồng Nai đi các tỉnh, thành phố khác trong cả nước;
 
- Quản lý hệ thống bến đò, bến thủy nội địa hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo phân cấp quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
- Giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT theo sự phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo dõi quản lý cước vận tải theo phân cấp quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
- Độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo an toàn cho phương tiện vận tải, người và tài sản  trên phương tiện đó hoạt động trên địa bàn tỉnh.
 
Về xây dựng giao thông
 
- Xây dựng trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển hệ thống giao thông, cảng, bến xe trên địa bàn tỉnh và tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
- Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng cơ bản trong lĩnh vực GTVT theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
 
- Hướng dẫn kiểm tra công tác tổ chức đấu thầu, tư vấn và xây lắp các công trình xây dựng cơ bản trong lĩnh vực GTVT của tỉnh;
 
- Tổ chức chỉ đạo việc xây dựng các công trình giao thông của tỉnh theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;
 
- Chủ trì soạn thảo các dự án đầu tư về GTVT trên địa bàn tỉnh (cả dự án liên doanh, liên kết với nước ngoài) để trình UBND tỉnh.
 
Quản lý nghiệp vụ - kỹ thuật giao thông vận tải
 
- Quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành GTVT trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và quy định của pháp luật;
 
- Đăng ký, kiểm tra kỹ thuật, cấp phép lưu thông đối với các phương tiện thi công công trình giao thông, các phương tiện vận tải đường thủy theo phân cấp quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
- Kiểm tra kỹ thuật, cấp phép lưu thông các phương tiện vận tải đường bộ theo quy định và phân cấp quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
- Xét duyệt thiết kế và thẩm định việc cải tạo phương tiện vận tải theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tham gia giám định kỹ thuật phương tiện vận tải theo yêu cầu của các tổ chức có thẩm quyền;
 
- Quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 
- Quản lý môi trường lĩnh vực giao thông vận tải;
 
- Thực hiện tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp ngành giao thông vận tải theo quy định và phân cấp quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn có quản lý lĩnh vực giao thông vận tải ở cấp huyện thuộc tỉnh. 
 
2. THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
- Trụ sở: Số 18 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 
- Điện thoại: (061)3.847.320; Fax: (061)3.840.768.
 
- Email: sgtvt@dongnai.gov.vn hoặc sgtvtdn@dongnai.gov.vn