Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các sở, ban, ngành

Sở Giáo dục và Đào tạo

I. Chức năng, nhiệm vụ
 
1. Chức năng
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) trong phạm vi địa phương; Về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật; Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh Đồng Nai.
 
2. Nhiệm vụ
 
- Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.
 
- Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
- Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho UBND huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo.  
 
II. Thông tin liên hệ
 
- Trụ sở: Số 02, Nguyễn Thái Học, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 
- Điện thoại: (061)3.846.441; Fax: (061)3.846.400