Liên kết website


Trang chủQuy hoạch, kế hoạch khai thác tài nguyên

Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tình Đồng Nai đến năm 2020

Đăng ngày: 22/04/2013
  ​

Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 06/08/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Đính kèm: qd_UBND2100.pdfqd_UBND2100.pdf

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

- Bản đồ phân vùng chất lượng nước, mục tiêu chất lượng nước, mạng lưới giám sát chất lượng nước dưới đất Xem

- Bản đồ phân vùng chất lượng nước, mục tiêu chất lượng nước, mạng giám sát chất lượng nước trong vùng quy hoạch Xem

- Bản đồ phân vùng ngưỡng giới hạn khai thác sử dụng, mạng giới hạn khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất trong vùng quy hoạch Xem

- Bản đồ phân vùng ngưỡng khai thác sử dụng, mạng giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt trong vùng quy hoạch Xem

- Bản đồ phân vùng tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường