Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Quyết định ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 04/07/2016
​Ngày 22 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Đối tượng áp dụng quy định này là các cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc ký quỹ, các ngân hàng, tổ chức tín dụng mở tài khoản, tiếp nhận tiền ký quỹ của nhà đầu tư, các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm xem xét làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư thỏa thuận điều chỉnh việc ký quỹ theo quy định.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các sở, ban, ngành, địa phương, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có trụ sở, chi nhánh trên địa bàn tỉnh, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm