Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 30/08/2016
​Ngày 18 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai.

​Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Kế hoạch số 5043/KH-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu – nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai áp dụng cho đối tượng là các tổ chức hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Đồng Nai.

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Quỹ) hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; việc quản lý thu – nộp, sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả đúng theo quy định của pháp luật; tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau; Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Quỹ được sử dụng cho các công việc sau đây: chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai như cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; chi hỗ trợ thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ; điều chuyển Quỹ để hỗ trợ cho các tỉnh, thành khác trong nước bị thiệt hại do thiên tai theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tỉnh và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thu, chi Quỹ hiệu quả, định kỳ tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ, công khai Quỹ theo quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan.

Đính kèm: Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND

Hoài Tâm