Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 13/09/2016
​Ngày 07 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

​Theo đó, Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang TTĐT cải cách hành chính tỉnh bao gồm: công tác biên tập và quản lý Website, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website, việc khai thác thông tin trên Website; quy chế này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin trên Trang TTĐT cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

Trang TTĐT cải cách hành chính sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về công tác cải cách hành chính; cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình, kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của công tác CCHC; cung cấp cơ sở dữ liệu về CCHC, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và thông tin về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai…

Trang TTĐT cải cách hành chính hoạt động tại địa chỉ: http://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn.

Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng và cung cấp Website cải cách hành chính có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đính kèm: Quyết định số 2871/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm