Liên kết website


Trang chủQuy hoạch, kế hoạch khai thác tài nguyên

Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020

Đăng ngày: 14/01/2013
Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 20​11 đến năm 2020

Đính kèm: Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND 

  
Nguồn: HĐND tỉnh Đồng Nai