Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các đơn vị ngành dọc

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 

1. Chức năng:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Nhà nước, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của Thống đốc NHNN có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động Ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung Ương theo ủy quyền của Thống đốc.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai là đơn vị hạch toán, kế toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc và chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo của Thống đốc thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có liên quan đến hoạt động ngân hàng. 

- Thực hiện nhiệm vụ cấp, thu hồi giấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sát nhập, kiểm soát đặc biệt, giải thể đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử ký vi phạm đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc và các công cụ chính sách tiền tệ khác đối với tổ chức tín dụng và tổ chức cá nhân khác có liên quan trên địa bàn để thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Thực hiện các nghiệp vụ và các biện pháp quản lý Nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.

- Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn tài sản, tiền và các giấy tờ có giá bảo quản trong kho, quỹ tại Chi nhánh, khi giao nhận theo quy định của NHNN và của pháp luật.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai tài sản, tài chính theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

- Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, trả lời kiến nghị của cơ quan báo chí về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.
Quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất kỹ thuật, tin học được giao theo quy định của NHNN và của pháp luật.
 

- Thực hiện công  tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của NHNN và của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

II. Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Số 85-93, phường Thanh Bình, đường 30/4, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (061)3.822.513;  Fax: (061)3.825.006

- Email: nhnndn@dongnai.gov.vn