Liên kết website


Trang chủNKT-Chính sách, pháp luật liên quan

Luật người khuyết tật

Đăng ngày: 16/07/2014

​Luật người khuyết tật (Luật số 51/2010/QH12) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.

Đính kèm: Luật số 51/2010/QH12

Nguồn: www.chinhphu.vn