Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các hội, đoàn thể

Liên Hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh

1. Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Lan 

- Số điện thoại: 0913.850.143

- Email: ngthulan52@yahoo.com

2. Phó Chủ tịch - Tổng thư ký

- Họ và tên: Phạm Gia Hải

- Số điện thoại: 0918.016.367

- Email: phamgiahaigis@yahoo.com

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Phạm Văn Sáng

- Số điện thoại: 0903.803.384

- Email: dost200510@yahoo.cm

4. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Phan Sỹ Anh

- Số điện thoại: 0918.017.741

- Email: phansyanh07@yahoo.com.vn

5. Phó chủ tịch

- Họ và tên: Trần Quang Toại

- Số điện thoại: 0913.126.341

- Email: thukimanh@yahoo.com.vn