Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các hội, đoàn thể

Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Chủ tịch

- Họ và tên: Huỳnh Tấn Kiệt

- Số điện thoại: 0613.847.266 hoặc 0913.850.147

- Email: kietht.ldld@dongnai.gov.vn

2. Phó Chủ tịch Thường trực

- Họ và tên: Đoàn Văn Đây

- Số điện thoại: 0613.941.260 hoặc 0918.097.480

- Email: daydv.ldld@dongnai.gov.vn

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Hồ Thanh Hồng

- Số điện thoại: 0613.847.049 hoặc 0918.997.011

- Email: honght@dongnai.gov.vn

4. Phó Chủ tịch.

- Họ và tên: Tăng Quốc Lập

- Số điện thoại: 0913 873 337

5. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Phước Mạnh

- Số điện thoại: 0918 744 116

6. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ý

- Số điện thoại: 0908 125 970