Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Lãnh đạo Tỉnh ủy

1. Bí thư Tỉnh ủy

- Họ và tên: Nguyễn Phú Cường
 
2. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Trần Văn Tư
 
- Số điện thoại: 0613.824.228 hoặc 0913 128 883
 
- Email: tutv.ubkt@dongnai.gov.vn
 
3. Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Phan Thị Mỹ Thanh
 
- Số điện thoại: 0613.818.444 hoặc 0918.035.777