Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Hội đồng nhân dân

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh

​1. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Trần Văn Tư.
 
- Số điện thoại: 0613.824.228 hoặc 0913 128 883
 
 
- Nhiệm vụ được phân công trong Đoàn Đại biểu Quốc hội và trong Hội đồng nhân dân:
 
a. Căn cứ Điều 61 của Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2007, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ sau đây:
+ Tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội;
+ Giữ mối liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương và Văn phòng Quốc hội;
 
b. Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2011, Chủ tịch HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:
+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh giữ mối liên hệ, phối hợp với UBND, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức xã hội và công dân;
+ Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp HĐND tỉnh, Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND  tỉnh và các Ban HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật;
+ Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh theo quy định của Pháp luật;
+ Ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
+ Phục trách công tác tổ chức của Đảng đoàn HĐND và của HĐND tỉnh;
 
c. Căn cứ Văn bản số 55/TB-HĐND ngày 28/11/2011 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
+ Chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động của Đảng đoàn; Thay mặt Đảng đoàn giữ mối liên hệ, phối hợp với các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban Đảng Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng trực thuộc tỉnh để phối hợp công tác và giải quyết các vấn đề phát sinh;
+ Đề xuất các vấn đề do yêu cầu đặt ra đối với hoạt động HĐND để tập thể Đảng đoàn bàn bạc quyết định và chỉ đạo thực hiện;
+ Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Đảng đoàn; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của Đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; phụ trách công tác tổ chức của Đảng đoàn và của Hội đồng nhân dân.
 
2. Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
- Họ và tên: Trương Văn Vở
 
- Số điện thoại: 0613.825.673  hoặc 0913 850 009
 
 
- Nhiệm vụ được phân công:
Căn cứ Điều 61 của Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2007, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ sau đây:
+ Tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội;
+ Giữ mối liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương và Văn phòng Quốc hội.
 
3. Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Họ và tên: Huỳnh Thị Nga

- Số điện thoại: 0613.822.504 hoặc 0913 942 412

- Email: ngaht@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2011, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- PCT.HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, giúp Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch;

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

- Là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- Là đầu mối chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch HĐND tỉnh phân công, như sau:

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình công tác khen thưởng, kỷ luật của Đảng đoàn, của HĐND tỉnh để báo cáo chủ tịch xem xét, quyết định;

+ Lập chương trình hoạt động, chương trình giám sát và tổng hợp kết quả giám sát của HĐND tỉnh hàng năm để thông qua Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm của năm trước;

+ Chịu trách nhiệm về công tác đối nội, đối ngoại của HĐND tỉnh;

+ Là người phát ngôn của HĐND tỉnh;

+ Trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Ủy viên Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai, thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động và chương trình giám sát hàng năm;

+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện đối với lĩnh vực Kinh tế- Ngân sách, Văn hóa xã hội;

- Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh xử lý, giải quyết các công việc hàng ngày của HĐND tỉnh như: xử lý các Văn bản đi, đến; về tổ chức nhân sự và tài chính, …

- Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh ký các văn bản thường xuyên;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Chủ tịch HĐND tỉnh phân công;

b. Căn cứ Văn bản số 55/TB-HĐND ngày 28/11/2011 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Là đầu mối nhận chỉ đạo, tham mưu cho Bí thư Đảng đoàn các nội dung hoạt động Đảng đoàn; thay mặt Bí thư chủ trì và điều phối hoạt động của Đảng đoàn khi Bí thư uỷ quyền; chủ trì các cuộc họp của Đảng đoàn theo sự uỷ nhiệm của Bí Thư;

- Chịu trách nhiệm trước tập thể Đàng đoàn và Bí thư trong việc điều hành các công việc thường xuyên theo Nghị quyết của Đảng đoàn;
 - Thực hiện các chế độ báo cáo (định kỳ, đột xuất) với Thường trực Tỉnh uỷ, các Ban đảng theo quy định;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi hoạt động của Đại biểu và hoạt động của HĐND;

- Giữ mối liên hệ, phối hợp với các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban Đảng Tỉnh uỷ và các cấp uỷ Đả̉ng trực thuộc tỉnh để phối hợp công tác và giải quyết các vấn đề phát sinh;

c. Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Nga phụ trách địa bàn thành phố Biên Hoà.

4. Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; KiêmTrưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Phạm Ngọc Tuấn

- Số điện thoại: 0613.822.275 hoặc 0918 417 063

- Email: tuanpn@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2011, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, giúp Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch vắng mặt thì Ủy viên Thường trực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo khối pháp chế;

- Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần; Chỉ đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh;  Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thực hiện công tác tổ chức các kỳ họp, Hội nghị, tham gia chủ trì;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao;

b. Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2011, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm như sau:

- Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;

- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban; Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Tổ chức việc giám sát, khảo sát thuộc trách nhiệm của Ban;

- Giúp Hội đồng nhân dân thực hiện việc tự kiểm tra văn bản;Trực tiếp tham gia hoặc cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án...để chuẩn bị cho việc thẩm tra;

- Trực tiếp trình bày hoặc phân công thành viên Ban trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh;

- Tham gia hoặc phân công thành viên tham gia hoạt động giám sát do các đơn vị các tổ chức; Đánh giá chất lượng hoạt động của Ban và thành viên Ban hành năm và cuối nhiệm kỳ;

- Tổ chức các buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động của Ban Pháp chế các địa phương;

c. Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phụ trách địa bàn huyện Xuân Lộc.