Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Hội đồng nhân dân

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh

1. Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; KiêmTrưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Họ và tên: Trần Văn Quang

- Số điện thoại: 0613.822.275

- Email:   tuanpn@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2011, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, giúp Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch vắng mặt thì Ủy viên Thường trực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo khối pháp chế;

- Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần; Chỉ đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh;  Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thực hiện công tác tổ chức các kỳ họp, Hội nghị, tham gia chủ trì;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao;

b. Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2011, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm như sau:

- Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;

- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban; Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Tổ chức việc giám sát, khảo sát thuộc trách nhiệm của Ban;

- Giúp Hội đồng nhân dân thực hiện việc tự kiểm tra văn bản;Trực tiếp tham gia hoặc cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án...để chuẩn bị cho việc thẩm tra;

- Trực tiếp trình bày hoặc phân công thành viên Ban trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh;

- Tham gia hoặc phân công thành viên tham gia hoạt động giám sát do các đơn vị các tổ chức; Đánh giá chất lượng hoạt động của Ban và thành viên Ban hành năm và cuối nhiệm kỳ;

- Tổ chức các buổi giao lưu, học tập kinh nhiệm  hoạt động của Ban Pháp chế các địa phương;

c. Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phụ trách địa bàn huyện Xuân Lộc.

2. Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Dương Thúc Minh

- Số điện thoại: 0613.942.563 hoặc 0913 108 274

- Email: minhdt@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2011, Phó Ban Pháp chế  HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Chịu trách nhiệm tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh; Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội;

- Giúp Ban giám sát, khảo sát hoạt động của Công an, Viện kiểm sát nhân dân, TAND và cơ quan thi hành án; Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiếp pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b. Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Thúc Minh phụ trách địa bàn huyện Nhơn Trạch và Tân Phú.

3. Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

- Số điện thoại: 0613.942.566 hoặc 0913 941 856

- Email: hungnv@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2011, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban; Thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;

- Chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban;

- Giữ mối liên hệ với các thành viên Ban; Thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban khác của HĐND tỉnh, các cơ quan tổ chức khác đóng trên địa bàn;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với HĐND tỉnh;

- Tổ chức việc giám sát, khảo sát của Ban trên lĩnh vực Ban được phân công theo dõi;

- Trực tiếp trình bày hoặc phân công thành viên ban trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Trực tiếp tham gia hoặc cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo... để chuẩn bị cho công tác thẩm tra;

- Đánh giá chất lượng hoạt động, thi đua khen thưởng của Ban và thành viên Ban hàng năm, cuối nhiệm kỳ;

- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban tại địa bàn huyện Long Thành;

- Tổ chức các buổi giao lưu học tập kinh nghiệm hoạt động của Ban Văn hoá Xã hội các tỉnh bạn.

b. Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hùng phụ trách địa bàn huyện Long Thành.

4. Phó Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Số điện thoại: 0613.942.565 hoặc 0989 008 711

- Email: hienvhxh@yahoo.com.vn hoặc hienntt@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2011, Phó Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Phụ trách, theo dõi các lĩnh vực: y tế, lao động, việc làm, đào tạo nghề, chính sách xã hội, dân số, gia đình và trẻ em, dân tộc và nhân quyền;

- Chủ trì việc lập dự thảo báo cáo thẩm tra về đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực được phân công theo dõi;

- Giúp Trưởng Ban trong việc lập kế hoạch và tổ chức công tác giám sát;

- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Ban đối với các cơ quan tổ chức, các nhân chịu sự giám sát;

- Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của các cơ quan đơn vị khác khi được mời;

- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban tại huyện Vĩnh Cửu và Thống Nhất;

- Giúp Ban xây dựng chương trình hoạt động và các văn bản báo cáo theo định kỳ;

- Theo dõi và giúp Trưởng Ban trong công tác thi đua khen thưởng.

b. Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Phó Ban Văn hoá Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền phụ trách địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Thống Nhất.

5. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Quách Ngọc Lan

- Số điện thoại: 0613.942.564 hoặc 0908 852 879

- Email: lan_quach@yahoo.co hoặc lanqn@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2011, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;

- Chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban;

- Giữ mới liên hệ với các thành viên Ban, Thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban khác của HĐND tỉnh, các cơ quan tổ chức khác đóng trên địa bàn;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với HĐND tỉnh;

- Tổ chức việc giám sát, khảo sát của Ban trên lĩnh vực Ban được phân công theo dõi;

- Trực tiếp trình bày hoặc phân công thành viên ban trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp HĐND tỉnh;

- Trực tiếp tham gia hoặc cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo... để chuẩn bị cho công tác thẩm tra;

- Đánh giá chất lượng hoạt động, thi đua khen thưởng của Ban và thành viên Ban hàng năm, cuối nhiệm kỳ;

- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban tại địa bàn huyện Định Quán;

- Tổ chức các buổi giao lưu học tập kinh nghiệm hoạt động của Ban VHXH các tỉnh bạn.

b. Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quách Ngọc Lan phụ trách địa bàn huyện Định Quán.

6. Phó Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Hoàng Thị Bích Hằng

- Số điện thoại: 0613.822.178 hoặc 0918 718 962

- Email: hangkndn@yahoo.com hoặc hanghtb@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2011, Phó Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Giúp Trưởng Ban trong việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức phiên họp thẩm tra, giám sát và trực tiếp tham gia các phiên họp do Ban KTNS tổ chức.

- Được ký một số văn bản, điều hành một số công việc của Ban và trình bày một số báo cáo thẩm tra tại kỳ họp HĐND tỉnh theo sự uỷ nhiệm của Trưởng Ban;

- Giúp Trưởng Ban trong việc tổ chức Đoàn khảo sát, giám sát đối với lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường. Đồng thời, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát;

- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban Kinh tế- ngân sách trên địa bàn Thị xã Long Khánh và Vĩnh Cửu;

- Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của các cơ quan, đơn vị khác khi được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác của Ban khi được Trưởng Ban phân công.

b. Căn cứ văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng phụ trách địa bàn và phối hợp hoạt động với HĐND huyện Cẩm Mỹ và Thị xã Long Khánh;

7. Phó Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Võ Thị Kim Liên

- Số điện thoại: 0613.847.868 hoặc 0913 308 048

- Email: kimlien20112015@gmail.com hoặc lienvtk@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

a. Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2011 Phó Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Giúp Trưởng Ban trong việc chuẩn bị các điều kiện  để tổ chức  họp hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và tham gia các phiên họp do Ban KT-NS tổ chức;

- Được ký một số văn bản của Ban, tổ chức một số hoạt động của Ban và trình bày một số báo cáo khi Trưởng Ban phân công;

- Giúp Trưởng Ban xây dựng chương trình công tác tháng, quý năm của Ban;

- Giúp Trưởng Ban trong việc lập kế hoạch và tổ chức công tác giám sát;

- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Ban đối với các cơ quan tổ chức, các nhân chịu sự giám sát trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án để chuẩn bị cho việc lập một số báo cáo, thẩm tra trình kỳ họp HĐND tỉnh;

- Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của các cơ quan đơn vị khác khi được phân công;

- Đề nghị  Ban tổ chức giám sát đối với ngành, địa phương do mình phụ trách khi cần thiết;

- Thực hiện một số công việc khác của Ban khi được Trưởng Ban phân công.

b.  Căn cứ Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 16/02/2012 của HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Thị Kim Liên phụ trách địa bàn huyện Trảng Bom.