Liên kết website


 Chương trình phát triển đô thị Đồng Nai

​Ngày 16 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, đến năm 2015 xây dựng Đồng Nai cơ bản thành một tỉnh công nghiệp, đến năm 2020 là tỉnh công nghiệp phát triển có nền tảng kinh tế - xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2030 Đồng Nai sẽ trở thành một Trung tâm đô thị - công nghiệp hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ chất lượng cao và vùng nông lâm nghiệp hiện đại phát triển cân bằng và bền vững. Đến năm 2050 sẽ tập trung nâng cao chất lượng đô thị, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái.

Cụ thể, năm 2015, Đồng Nai có 11 đô thị, trong đó có 1 đô thị (TP. Biên Hòa) cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I; 2 đô  thị (Long Khánh và Nhơn Trạch) cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III;  1 đô thị loại IV (Trảng Bom) và 7 đô thị lại V là: Long Thành, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán và Tân Phú.

Đến năm 2020, Đồng Nai vẫn giữ 11 đô thị, trong đó TP. Biên Hòa là đô thị loại I; Nhơn Trạch cơ bản là đô thị loại II; thị xã Long Khánh đô thị loại III; Long Thành và Trảng Bom là đô thị loại IV; các đô thị còn lại: Định Quán, Tân Phú, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao và Vĩnh An vẫn giữ đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa lúc này  đạt từ 50% - 60%.

Đến năm 2030, toàn tỉnh tăng lên 17 đô thị, trong đó: Biên Hòa là đô thị loại I; Long Khánh, Nhơn Trạch là đô thị loại II; Long Thành, Trảng Bom cơ bản là đô thị loại III; 7 đô thị khác thuộc loại IV là Bình Sơn, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán và Tân Phú. Ngoài ra, còn có 5 đô thị mới thuộc đô thị loại V, gồm: Phước Thái, Thạnh Phú, Phú Lý, Phú Túc và La Ngà. Tỷ lệ đô thị hóa trong giai đoạn này đạt từ 60% - 70%.

- Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.

- Sơ đồ phân loại hệ thống đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và gia đoạn 2021 -2030.

- Sơ đồ vị trí đầu mối hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đến năm 2020 và gia đoạn 2021 -2030.

- Phụ lục Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai.

- Thuyết minh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.

- Thuyết minh tóm tắt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.

Nguồn: Sở Xây dựng