Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Đăng ngày: 04/07/2016
​Ngày 24 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 5330/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

​Kế hoạch nhằm bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Những mục tiêu cụ thể mà kế hoạch đề ra: tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách nhà nước của tỉnh, tiến tới ngân sách nhà nước ở địa phương (bao gồm cả nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia) bảo đảm nhu cầu kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Đồng Nai; đảm bảo ít nhất 80%  doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại DN; đảm bảo ít nhất 80% số người nhiễm HIV có thẻ BHYT được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT vào năm 2016 và đạt 100% vào năm 2020; tăng nguồn thu từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu -  chi cho các hoạt động của các dịch vụ này; đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm đúng quy định hiện hành…

Các giải pháp cần thực hiện: huy động tài chính từ các nguồn khác nhau, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực. Theo đó, Sở Y tế là đầu mối tiếp nhận, quản lý, phân bổ các nguồn tài chính của chương trình đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương tổ chức thực hiện.

Đính kèm: Kế hoạch số 5330/KH-UBND

 

Hoài Tâm