Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Huyện, thị xã, thành phố

UBND huyện Thống Nhất - Đồng Nai

 
 
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
- Trình UBND huyện ban hành quyết định chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi nhà nước được giao.
 
- Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý được giao.
 
- Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
 
- Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.
 
- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của các cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.
 
- Hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho công tác xã.
 
- Tổ chức tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn huyện.
 
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.
 
- Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
 
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chích sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn huyện theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND huyện.
 
- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
 
2. Thông tin liên hệ 
- Trụ sở : Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.771.168; Fax :0613.771.169
- Website: http://thongnhat.dongnai.gov.vn