Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các hội, đoàn thể

Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh

1. Chủ tịch:

- Họ và tên: Lê Thị Ngọc Loan
 
- Số điện thoại: 0613.843.368 hoặc 0918.041.653
 
- Email: loanltn.td@dongnai.gov.vn

2. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Lê Thị Thái

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Trần Thị Kim Sa

- Số điện thoại: 0613.840.090 hoặc 0937 291 117

- Email: sattk@dongnai.gov.vn

4. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Đào Thị Hằng

- Số điện thoại: 0613.941.304 hoặc 0907 382 738

- Email: hangdt.hlhpn@dongnai.gov.vn

5. Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Lương

- Số điện thoại: 0613.846.495 hoặc 0983 177 427

- Email: luongnth@dongnai.gov.vn