Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các hội, đoàn thể

Hội Cựu Chiến Binh tỉnh

1. Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh

- Họ và tên: Nguyễn Trí Thức

- Số điện thoại: 0613.823.476 hoặc 0916.770.778

2. Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh


- Họ và tên: Nguyễn  Văn Thành
 
- Số điện thoại: 0903.147.134

3. Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh

- Họ và tên: Lê Văn Liên
 
- Số điện thoại: 0918.554.513