Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (18 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự. (Mức 1)Sở Tư phápBán đấu giá tài sản
2Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính. (Mức 2)Sở Tài chínhThanh tra - Sở Tài chính
3Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. (Mức 1)Sở Tài chínhGiá công sản
4Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp. (Mức 1)Sở Tài chínhGiá công sản
5Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. (Mức 2)Sở Tài chínhGiá công sản
6Thủ tục thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. (Mức 1)Sở Tài chínhGiá công sản
7Thủ tục thẩm định đơn giá bồi thường tài sản khi nhà nước thu hồi đất. (Mức 1)Sở Tài chínhGiá công sản
8Thủ tục thẩm định bảng giá đất. (Mức 1)Sở Tài chínhGiá công sản
9Thủ tục thẩm định phương án giá. (Mức 2)Sở Tài chínhGiá công sản
10Thủ tục kê khai giá. (Mức 2)Sở Tài chínhGiá công sản
11Thủ tục hiệp thương giá. (Mức 2)Sở Tài chínhGiá công sản
12Thủ tục đăng ký giá. (Mức 2)Sở Tài chínhGiá công sản
13Thủ tục thẩm định và phê duyệt quyết toán hành chính sự nghiệp. (Mức 1)Sở Tài chínhTài chính hành chính sự nghiệp
14Thủ tục thẩm định dự toán, bổ sung ngân sách hành chính sự nghiệp. (Mức 1)Sở Tài chínhTài chính hành chính sự nghiệp
15Thủ tục thẩm tra dự toán, cấp hỗ trợ kinh phí từ ngân sách. (Mức 1)Sở Tài chínhNgân sách
16Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (hoàn trả tiền hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước). (Mức 1)Sở Tài chínhNgân sách
17Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. (Mức 1)Sở Tài chínhXây dựng cơ bản
18Cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản. (Mức 2)Sở Tài chínhXây dựng cơ bản