Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (26 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục giải quyết tố cáo. (Mức 4)Sở KH và Công nghệII. Lĩnh vực Thanh tra
2Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính - hành vi hành chính lần hai. (Mức 4)Sở KH và Công nghệII. Lĩnh vực Thanh tra
3Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính - hành vi hành chính lần đầu. (Mức 4)Sở KH và Công nghệII. Lĩnh vực Thanh tra
4Thủ tục xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệV. Lĩnh vực Hoạt động và Công nghệ
5Thủ tục thẩm định công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệV. Lĩnh vực Hoạt động và Công nghệ
6Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (Mức 4)Sở KH và Công nghệV. Lĩnh vực Hoạt động và Công nghệ
7Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
8Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (do bị rách, nát hoặc bị mất). (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
9Thủ tục đăng ký thay đổi tên tổ chức, trụ sở (trong tỉnh), vốn, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
10Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
11Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
12Thủ tục đăng ký sử dụng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với tổ chức cá nhân nước ngoài. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
13Thủ tục đăng ký sử dụng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với tổ chức cá nhân trong nước. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
14Thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
15Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở ngoài tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
16Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
17Thủ tục cấp giấy chứng nhận văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
18Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIV. Lĩnh vực Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ
19Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. (Mức 4)Sở KH và Công nghệIII. Lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ
20Thủ tục công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba). (Mức 4)Sở KH và Công nghệI. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
12