Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (103 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
2Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
3Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
4Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
5Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện quy mô công suất dưới 3 MW. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
6Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công các công trình điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
7Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công các công trình điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
8Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
9Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện quy mô cấp điện áp đến 35 kv. (Mức 3)Sở Công thươngĐiện
10Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp... (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
11Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
12Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
13Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
14Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị tiêu hủy, bị cháy. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
15Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
16Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
17Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
18Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
19Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
20Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. (Mức 3)Sở Công thươngHóa chất
123456