Liên kết website


Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Khen thưởng (Chiến sĩ thi đua Cơ sở, LĐTT, Giấy khen UBND huyện). (Mức 2)

Thẩm quyền giải quyết TTHC Cấp Huyện
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Nội dung chi tiết

​- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan, đơn vị và địa phương làm hồ sơ đề nghị khen thưởng của cơ quan đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm
Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện
+ Nếu hồ sơ đủ và đúng, tiếp nhận, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ và đúng, ghi phiếu ý kiến và gửi lại hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ).
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
+ Sáng  : từ 07h đến 11h30.
+ Chiều: từ 13h đến 16h30.
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình của đơn vị đề nghị khen thưởng.
+ Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
+ Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua khen thưởng đơn vị đề nghị.
+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng
  Đối với Tập thể (theo mẫu số 1 đính kèm Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ)
  Đối với Cá nhân (theo mẫu số 2 đính kèm Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ)
  Đối với khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề (theo mẫu số 7 đính kèm Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ)
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
+ Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) nhận và thẩm định hồ sơ: 10 ngày;
+ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện họp xét.
+ Phòng Nội vụ tổng hợp ý kiến thành viên HĐ TĐKT và tham mưu các văn bản trình Chủ tịch UBND huyện.
+ Văn phòng UBND huyện kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch ký ban hành Quyết định khen thưởng.
+ Thông báo kết quả và trả kết quả khen thưởng kể từ khi có Quyết định khen thưởng của UBND huyện trong vòng 10 ngày.
+ Riêng trường hợp khen thưởng đột xuất (thủ tục đơn giản) nên thời gian xử lý hồ sơ từ 1 đến 5 ngày.
- Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND huyện.
- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: có (mẫu số 01, 02, 07)
- Phí, lệ phí: không
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định khen thưởng, kèm theo hiện vật khen thưởng.
- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC : không
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005.
- Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.