Liên kết website


Trang chủ Triển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất

 
​Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo kết luận hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 833/TB-STTTT thông báo danh sách nhân sự tham gia thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc triển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Ban chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất ban hành Kế hoạch số 64/KH-BCĐ về việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1.
 
​Ngày 27 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
 
​Ngày 08 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: