Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Đăng ngày: 22/09/2016
Ngày 23/8/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7533/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.​
Với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng bộ về cơ cấu giữa các cấp học, giữa các bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Định hướng đến năm 2025 bảo đảm năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở đào tạo; bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuẩn hóa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cũng xây dựng các nhiệm vụ cũng như các giải pháp cụ thể: triển khai thực  hiện hệ thống văn bản, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, công tác truyền thông về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; triển khai thực hiện việc đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Trường Đại học Đồng Nai và các cơ sở đào tạo khác có liên quan thuộc tỉnh quản lý; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý Trường Đại học Đồng Nai và các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn tỉnh; nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường Đại học Đồng Nai và các cơ sở đào tạo khác có liên quan thuộc tỉnh quản lý được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông….
 
Kế hoạch cũng xây dựng các nội dung thực hiện cụ thể; lộ trình cũng như nguồn kinh phí để thực hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện. 
 
Thiên Bảo