Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp

1. Bí thư

- Họ và tên: Huỳnh Văn Tố

- Số điện thoại: 0613.932.208 hoặc 0918 809 507

2. Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Họ và tên: Nguyễn Công Chính

- Số điện thoại: 0613.932.203 hoặc 0918 020 943

3. Phó Bí thư

- Họ và tên: Đặng Minh Nguyệt

- Số điện thoại: 0613.932.208 hoặc 0918 809 507

4. Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức

- Họ và tên: Hoàng Quang Mai

- Số điện thoại: 0613.932.205 hoặc 0918.740.979

5. Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo

- Họ và tên: Phan Mậu D​oãn

- Số điện thoại: 0613.932.206 hoặc 0907.505.036