Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các đơn vị ngành dọc

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

1. Giám đốc

- Họ và tên: Mai Sông Bé

- Số điện thoại: 0913.757.828

- Email: maisongbe@rocketmail.com

2. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Huỳnh Kim Ngọc

- Số điện thoại: 0913.942.267

- Email: kimngoc.dnrtv2012@gmail.com

3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Trần Nam Đông

- Số điện thoại: 0913 171 284

- Email: trannamdong2002@​yahoo.com​